دانیل کرگ: «چیزهای دیگری در زندگی است که اهمیت بیشتری دارد»