لوکا تراپانیز، سال‌ها داوطلبانه از افراد معلول در شهر ناپل مراقبت می‌کرد