دوقلو بودن به معنای مو نزدن با یکدیگر نیست. همین که دو کودک از لحاظ ظاهری کوچکترین تفاوتی باهم ندارند به خودی خود جالب است؛ لزومی ندارد آنها را با پوشاندن لباس های یک شکل بیش از پیش به هم وابسته و غیر مستقل بار بیاورید.

پژوهشگران آلمانی می گویند دو قلوهایی که والدین آنها به آنها لباس های یکسان می پوشانند، از نظر شخصیتی بسیار غیر مستقل هستند. آنها قادر نیستند خود را به عنوان موجودی جدا از قلشان ببینند و هویت خود را وابسته به خواهر یا برادرشان می بینند.

محققان مرکز تحقیقاتی براون شوایگ آلمان با بیان این نکته می گویند برای تربیت دوقلوها روش های عجیب و خاصی مورد نیاز نیست. تمام آنچه باید به آن دقت شود رفتار جداگانه با هریک از بچه هاست به گونه ای که رفتارها منحصر به خودشان باشد و نوع رفتارها تکراری نباشد.

تحقیقات نشان می دهد دوقلوهای یکسان دیرتر از سایر همسالان شان یاد می گیرند چهره خودشان را در آیینه یا عکس تشخیص دهند. به همین دلیل نیاز است از کودکی علیرغم تمام شباهت هایی که باهم دارند، تفاوت های شان را هم بشناسند.