این رهبر مذهبی، مسیح، مریم و یوسف را الگویی برای خانواده‌ها معرفی کرد