اگر ناراحت هستید و نمی توانید دلایلش را پیدا كنید و یا حوصله این كار را ندارید اگر می خواهید از راه ساده ای به حال بهتری برسید ،‌ سری به كمد تان بزنید . شاید تمام صورت تان را گلوله های اشك خیس كرده باشد اما مهم نیست فقط شروع به خالی كردن كمدتان كنید.

پس از خالی كردن ،‌آنها را با شكلی جدید نظم و ترتیب بدهید . خواهید دید به موازات مرتب شدن ‌كمد  صورتتان هم خشك شده است و انرژی شما بیشتر شده است . پس از اتمام كار در خواهید یافت كه در طول زمان اشیائ بیهوده و غیر قابل مصرفی را بی جهت و یا به دلایل‌ نه چندان پر اهمیت جمع آوری كرده اید و شگفت زده خواهید شد كه نظم بخشیدن به اوضاع بیرونی چقدر در بهبود حال درونی شما تاثیر گذار بوده است .

اگر توانستید دلیل اصلی نا راحتی خود را پیدا كنید بد نیست از خودتان بپرسید كه این مسئله در آینده هم همین قدر برایتان اهمیت دارد. این نگاه از آینده به مسئله ، تصویری را كه امروز برای آن ساخته اید تغییر خواهد داد و شما احساس می كنید تسلط بیشتری بر ان دارید.

بسیاری از نا راحتی های ما از انباشته شدن حزن واندوه ناشی از بیان نكردن احساساتمان‌است ،پس راه كاربردی‌تر كه باعث می شود در موقعیت متوقف كننده ای قرار نگیریم این است كه با خودمان رو راست باشیم و احساسات مان را حداقل تا هنگامی كه نمی توانیم بیان كنیم ببینم، این روش به ما كمك می كند كه كم كم به خودمان اهمیت بدهیم و احساسا ت مان را بشنا سیم و مدیریت كنیم وبتوانیم آنها را بیان كنیم .

گاهی موقعیت های ناراحت كننده برای ما همیشه تكرارمی شوند دراین حالت ،‌بهتر است كه با انجام دادن اقداماتی مانع از تكرا راین موقعیت ها شویم ،‌مثلا ممكن است در میان دوستان و آشنایانمان باشند كسانی كه هر وقت آنها را می بینیم در حال ناله كردن هستند آنها كسانی نیستند كه حتما نیاز به كمك ما داشته باشند ،‌برای همه ما این گونه ارتباطات ببسیار نا خوشایند است اما باور كنید شما مسئول این ناراحتی خود هستید . ضعف خود را كنار بگذارید و ببینید می توانید صادقانه به او بگوبییدكه نمی توانید حر فهایش را بشنوید .

مادامی كه وابسته به ارتباطات نا خوشایند قدیمی هستیم نمی توانیم ارتباطات جدیدی را ایجاد كنیم و در همان اوضاع ناراحت كننده همیشگی می غلطیم .

همه ما معاشرت های مان را خودمان انتخاب می كنیم و نسبت به انتخاب های مان مسئولیم .حق داریم انتخابهایمان را تغییر دهیم و اطرافیان خوشایندی رابرای خودمان انتخاب كنیم .اما در ابتدا بد نیست نگاهی هم به خودمان بیاندازیم ببینیم چه قدر آدم خوشایندی هستیم .