• حیوان خانگی انتخاب کنید ککه برای شیوه زندگی شما مناسب است.
 • غذا، آب، سرپناه، مراقبت های بهداشتی حیوان را تامین کنید.
 • به رابطه تان با حیوان خانگی متعهد بمانید.
 • برایش فعالیت بدنی و ذهنی مناسب فراهم آورید.
 • حیوان را بخوبی تربیت نمایید و اجتماعی سازید.
 • مراقبتهای بهداشتی پیشگیرانه (واکسیناسیون، ضد انگل و غیره) و نیز درمانهای دامپزشکی را در صورت نیاز برای او فراهم کنید.
 • آلودگی های حیوان (ادرار و مدفوع) را از محی کنترل و پاکسازی کنید.
 • مسایل اخلاقی و قوانین محلی درباره نگهداری از حیوان را رعایت کنید.
 • هویت حیوان (شناسنامه و میکروچیپ) را مشخص نمایید.
 • تولید مثل حیوان را کنترل کنید و جلوی زاد و ولد بیش از حد اورا از طریق عقیم سازی بگیرد.
 • در صورت نیاز برایش صاحب جایگزین تعیین کنید.
 • هرگونه کاهش کیفیت زندگی یا احساس درد در حیوان خود را شناسی کرده و برای رفع آن به دامپزشک مراجعه نمایید.