نگاهی به مستند آلمانی «پیکر حقیقت» با حضور شیرین نشاط