۲۱ اسفند ۱۳۹۹

منظور از سن عاطفی چیست؟

یکی از بزرگترین مشکلات انسانها این است که شعور عاطفی شان همسطح و هم اندازه با رشد فیزیکی شان نیست. یک فرد می تواند قد و هیکلش ۳۵ ساله نشان دهد ولی از نظر رفتار، احساسات و واکنش هایی که بروز می دهد یک کودک…

ادامه
۰۹ شهریور ۱۳۹۸

آیا حس خود کم بینی ما طبیعی است؟

بسیاری از ما با افرادی برخورد کرده‌ایم که کارهای کوچک خود را بزرگ می‌بینند و کارهای بزرگ دیگران را خُرد. از این افراد با عنوان خودبرتربین و یا خود برترپندار یاد می‌شود. در مقابل آنها افرادی هستند که با وجود احساس حقارت، حسی از نوع‌دوستی و…

ادامه